اعضای گروه
دکتر حسین افشار مدیر گروه
 
اعضای گروه
آقای دکتر آقا رفیعی مدیر بخش طراحی و متخصص ارگونومی
 
اعضای گروه
خانم دکتر فاطمه طاهری مدیر بخش تحقیقات و زراعت چوب
 
اعضای گروه
دکتر هایده قاسمی دکتری معماری منظر و مدیر فروش و طراحی گروه چوب افشار
 
دكتر داود ربيع
 
مهندس فرزانه اثيمي
مسئول فروش سازه هاي شهري
 
مهندس مهري افشار
مسئول فروش هاي داخلي
 
Powered by bidcorpe